สค.สช. ร่วมสนทนากลุ่ม และการฟังความคิดเห็นทิศทาง ของแผนแม่บทโทรคมนาคม และวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ ในฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ถึง 2564)

18-01-59

คณะกรรมการบริหารสค.สช นำโดย นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสค.สช และดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรมเข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการฟังความคิดเห็นทิศทาง ของแผนแม่บทโทรคมนาคม และวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ ในฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ถึง 2564) โดยเฉพาะเรื่องการเชื่อมโยง ระบบกับประเทศในอาเซียน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการติดตามผล อาคารI TOWER ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เบญจมาภรณ์ กันทะปัน/ข่าว