สถิติน่าสนใจ คนไทยสวดมนต์ข้ามปี 18 ล้านคน

seang01สถิติน่าสนใจ
คนไทยสวดมนต์ข้ามปี 18 ล้านคน

เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.58 มีคน 18 ล้าน 2 แสน คน ไปร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี ใน 22,967 สถานที่ทั่วประเทศไทย นับเป็นสถิติที่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุก ๆ ปี ผมขอวิเคราะห์ว่าที่เกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ ไว้ 3 ข้อดังนี้

c01
1. คนไทยขาดที่พึ่งทางจิตใจ สถานการณ์วันนี้ในหลาย ๆ ที่พึ่ง ที่เคยเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนไทย ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับคนไทยได้สมบูรณ์แล้ว เหตุเพราะความเสื่อม โดยเฉพาะวงการศาสนา (ไม่ใช่ศาสนา) มีบางคน บางกลุ่มบางพวก รวมถึงพระสงฆ์ ใช้ศาสนาบังหน้าเพื่อแสวงหาประโยชน์กันเป็นขบวนการ บิดเบือนคำสอนของพระศาสดา มุ่งสร้างแต่พิธีกรรมมากกว่าเผยแผ่หลักธรรมที่แท้จริง ดังนั้นการสวดมนต์ข้ามปีด้วยตัวเองแปลว่า ไม่ต้องการพึ่งใคร แต่ต้องการต้องพึ่งตนเอง โดยการท่องบ่น ภาวนา อธิษฐานจิต ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งที่ได้กระทำไปโดยการปฏิบัติบูชาคือการสวดมนต์นั้น จงเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นพลังนุภาพ ให้เกิด ให้เป็น ให้ได้ ให้สมปรารถนา ตามแต่จะขอให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ

2.คนไทยขาดความหวัง วันนี้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นหนี้ ยากจน ยากไร้ ขาดโอกาส ขาดความหวัง เหตุเพราะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป น้ำน้อย ไม่สามารถเพาะปลูกได้ พืชผลผลิตทางการเกษตรก็ราคาตกต่ำ การค้าขายก็ไม่ดี และ ยังมองไม่เห็นสิ่งใดที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เลย มองไปที่การเมือง ปัญหาใหญ่คือ คอรัปชั่น แม้รัฐบาลจะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มี ม.44 เป็นอาวุธ ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการคอรัปชั่นอยู่เนือง ๆ สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือการพึ่งพาตนเอง และการพึ่งตนเองที่ทำได้ทันทีคือสร้างกำลังใจโดยการไปสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งพอจะมีความหวังขึ้นมาบ้าง

3.คนไทยรักประเทศชาติบ้านเมือง ผมเชื่อว่าในคำอธิษฐานของคนส่วนใหญ่ที่ไปสวดมนต์ข้ามปี จะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ขอให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข อย่าให้มีการขัดแย้งกัน ขอให้รัฐบาลนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจในกลับมาดีขึ้น ประชาชนจะได้มีกินมีใช้ ฯลฯ
คนไทยส่วนใหญ่รักบ้านเมือง รักประเทศชาติ และรู้รักสามัคคี….ครับ แต่มีคนไทยเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ไม่กี่กลุ่มเท่านั้น ที่พยายามปลุกปั่น ยุยง สร้างวาทะกรรม ความจงเกลียดจงชังให้ฝ่ายตรงข้าง ใส่ลงไปในหมู่ประชาชน โดยมีเป้าหมายต้องการเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น แล้วก็พาคนไทยที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์เข้าร่วม (ซึ่งง่ายมาก)
วันนี้หากคนไทยที่ไปสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมด 18 ล้าน 2 แสนคน ออกมานั่งสวดมนต์ทุกวัน และชวนกันออกมาให้ได้ถึง 50 ล้านคน แล้ว ประกาศเป็นอิสรภาพ จากการชี้นำของกลุ่มการเมืองทุกกลุ่ม ถึงวันนั้น ประชาธิปไตย ที่เรียกร้องจะเกิดขึ้นเอง รัฐธรรมนูญที่ร่างอยู่นี้ อาจเขียนไว้เพียง 3 มาตรา ก็พอ คือ

มาตรา 1 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา 2 ให้มีฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ บริการราชการแผ่นดิน
มาตรา 3 การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ผมอยากเห็นปรากฏการณ์นี้…… ครับ

 

นาย กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.